Payment assistance in Dari


مساعدت پرداخت

وسیله های مساعدت به شما جهت اداره کردن بل آب و بدرفت تان

برای معلومات بیشتر دیدن کنید solutionsontap.com.au

دریافت مساعدت زمانیکه بدان نیاز دارید

ما یک سلسله وسیله های مختلف را جهت کمک بشما در قسمت پرداخت بل آب و بدرفت تان ارائه می کنیم.

پلان های پرداخت

از طریق پلان پرداخت می توانید بل های تانرا در طول مدت طولانی تری پرداخت کنید، پرداخت های هردوهفته یکبار یا�ماهانه.

برای تنظیم کردن یک پلان پرداخت، به ویب سایت mysoutheastwater.com.au مراجعه کنید یا به تیلفون شماره 851 131 زنگ بزنید (خدمات ترجمانی موجود است).

Centrepay

Centrepay یک خدمت رایگان است که از طریق آن می توانید مبلغ معینی را از مساعدت مالی Centrelink تان وضع�کند و آنرا مستقیماً به حساب آب و بدرفت تان انتقال دهد. برای�کسب معلومات بیشتر از ویب سایت centrelink.gov.au دیدن کنید یا�به تیلفون شماره 202 131 زنگ بزنید تا با یک ترجمان صحبت کنید.

mySouthEastWater

mySouthEastWater یک طریقه آسان، مطمئن و راحت اداره کردن 24 ساعته و 7 روز در هفته حساب آنلاین تان است. با استفاده از این خدمت می توانید کار های ذیل را انجام دهید:

 • بل های تانرا پرداخت و سوابق حساب تانرا بررسی کنید
 • جزئیات معلومات تخفیف تانرا ثبت کنید
 • برداشت مستقیم یا پلان پرداخت تانرا ترتیب دهید
 • بل های تانرا از طریق ایمیل به عوض پُست دریافت کنید
 • جزئیات تماس تانرا تجدید کنید.

با انجام دادن سه مرحله آسان در ویب سایت mysoutheastwater.com.au، می توانید ثبت نام کنید.

مهلت بیشتر برای پرداخت

اگر نمی توانید بل تانرا به موقع لازم آن پرداخت کنید، لطفاً�هرچه زودتر با ما به تیلفون شماره 851 131 زنگ بزنید تا در همکاری با همدیگر یک راه حل برای آن جستجو کنیم.

دریافت حمایت زمانیکه بدان نیاز دارید

پروگرام South East Water Assist

اگر در قسمت پرداخت بل تان مشکلات دارید، از شما تقاضا می کنیم که با یک عضوی از تیم پروگرام South East Water Assist ما صحبت کنید. ایشان با درنظرداشت شرایط خاص شما، یک پلان پرداخت را برایتان تنظیم می کنند تا بتوانید بل آب و بدرفت تانرا اداره کنید.

تیلفون: 3540 9552 (دوشنبه الی جمعه از ساعت 8 صبح الی�5 عصر)

ایمیل: southeastwaterassist@sew.com.au

کمک های بلاعوض دولتی

پروگرام کمک بلاعوض دولتی برای صرفیه ها یک مساعدت مالی را الی مبلغ 500 دالر برای پرداخت بل آب و بدرفت ارائه می کند (شما همچنان می توانید برای دریافت مساعدت مالی بل گاز و برق تان نیز درخواست دهید). برای واجد شرایط شناخته شدن این کمک بلاعوض، شما باید یک کارت تخفیف معتبر داشته باشید یا یک شخص کم عاید باشید. برای کسب معلومات بیشتر با تیم South East Water Assist تماس بگیرید.

کارت تخفیف

دارندگان کارت تخفیف می توانند الی مبلغ 290 دالر در سال در بل های آب و بدرفت شان صرفه جویی کنند � برای واجد شرایط شناخته شدن، شما باید یکی از کارت های ذیل را داشته باشید و آنرا نزد ما راجستر کنید*.

 • Centrelink Pensioner Concession Card یا Health Care Card
 • Department of Veterans� Affairs یا Gold Card (بجز آنانیکه به صفت 'متکی' علامتگذاری شده باشند).

* نام و آدرس روی کارت تان باید با آدرس حساب بل آب تان یکی باشد � و این آدرس محل سکونت اصلی تان باشد.

آب کمتر استفاده کنید و پول پس انداز کنید

سی فیصد تمام آبی که در خانه مصرف می کنیم مربوط به شاور می باشد. سعی کنید که مدت شاور گرفتن تان زیر چهار دقیقه باشد تا اطمینان حاصل کنید که بیش از حد�لازم آب را مصرف (و پرداخت) نکنید.

تماس بگیرید

برای کسب معلومات بیشتر، می توانید به آدرس های ذیل تماس�بگیرید.

ایمیل: support@southeastwater.com.au

سوالات عمومی راجع به حسابات: 851 131

South East Water Assist: 9552 3540

TTY استفاده کنندگان: 677 133 (شماره 851 131 بخواهید)

خدمات ترجمانی: 0130 9209 (تمام لسانها)

solutionsontap.com.au

طریقه های پرداخت

 • برداشت مستقیم
 • کریدت کارت
 • چک
 • Centrepay
 • BPAY
 • PostBillPay

برای معلومات مفصل راجع به پرداخت مراجعه کنید. southeastwater.com.au/paymybill


 
Was this article helpful?
       

Feedback

That’s embarrassing, sorry we couldn’t help.
Please let us know how we can improve this answer.

Please email us if you need to contact us further about your enquiry.